در کنار استفاده از ابزارهای کنترلی، از بهترین راهکار
مسدودسازی سایت‌های مناسب نیز استفاده کنید:

محدود کردن سایت‌های جنسی با DNS

A

اقدامات عملی برای این مشکل چیست؟

اگر فرزند شما در اینترنت با چیزی نامناسب برخورد کرد، چند کار اساسی وجود دارد که می‌توانید برای مقابله با آن انجام دهید:

۱- تلاش کنید بفهمید که فرزندتان به طور تصادفی با محتوای نامناسب برخورد کرده یا در اثر کنجکاوی بوده و واقعا به دنبال آن می‌گشته است. اگر تصادفی بوده، به آن‌ها اطمینان دهید که اتفاق بدی نیافتاده و به او نشان دهید که درکش می‌کنید.
۲- اگر خودش به دنبال آن رفته و اتفاقی نبوده، یک گفت‌وگوی صادقانه در مورد این‌که چرا احساس نیاز می‌کند، داشته باشید تا شکاف را درک کنید و به آن‌ها کمک کنید دیدگاه انتقادی‌تری نسبت به این رفتارش داشته باشد.
۳- آرام و صبور بمانید و درباره آنچه دیده‌اند و این‌که چه احساسی در آن‌ها ایجاد کرده است، صحبت کنید تا خودشان به این نتیجه برسند که به چه حمایت عاطفی ممکن است نیاز داشته باشند.
۴- اگر آن‌ها نمی‌‌توانند یا نمی‌خواهند با شما صحبت کنند، از مشاوران متخصص و کارآزموده کمک بگیرید.
۵- تنظیمات کنترلی پلتفرم‌ها و دستگاه‌هایی که استفاده می‌کنند را مرور کنید تا مطمئن شوید که به صورت مناسب تنظیم شده‌اند.

توافق‌نامه Childnet برای درک طرفینی از انتظارات شما و نیازمندی‌ها و خواسته‌های فرزندان بسیار مفید است. اگر قبلا آن را پر نکرده‌اید، از این‌جا می‌توانید آن را دریافت کنید.

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است