A

بحث های باز، آزاد و صریح داشته باشیم

فرزندتان را تشویق کنید تا درباره نحوه استفاده از اینترنت با شما صحبت کند و به شما نشان دهد که چه فعالیت‌هایی دارد. در مورد انواع مواردی که ممکن است با آن‌ها برخورد کنند، صحبت کنید. یکی از زمان‌های خوب برای صحبت، زمانی است که برایشان یک دستگاه جدید می‌خرید، یا زمانی است که یک وب سایت جدید معرفی می‌کنید.

شما می‌توانید تمام تنظیمات کنترلی که در این صفحه و دیگر صفحات فانوس مشاهده می‌کنید را
در بخش "تنظیمات کنترلی" و به صورت گام به گام دریافت کنید.
از بخش دسته بندی، بر روی آن بروید و دستگاه مورد نظر را بیابید تا تنظیمات مورد نظر برای شما نمایش داده شود.

در کنار استفاده از ابزارهای کنترلی، از بهترین راهکار
مسدودسازی سایت‌های مناسب نیز استفاده کنید:

محدود کردن سایت‌های جنسی با DNS

قبل از کودکان تان
انیمیشن‌ها را ببینید و بازی‌ها را امتحان کنید

اگر خودتان نمی‌توانید، بازخوردها و نظرات کارشناسان و والدین را در سایت‌های تخصصی ماند Common Snse Media مطالعه کنید

Common sense media

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است