B

۳
گزینه  Add a Child  را انتخاب کنید.
شما می‌توانید والد دیگر را نیز به این لیست اضافه کنید.

۴
مهم‌ترین نکته در ساخت حساب کاربری، وارد کردن صحیح تاریخ تولد آن‌هاست، زیرا با توجه به آن، دستگاه کودک بودن کاربر را تشخیص می‌دهد.