اقداماتی که باید انجام دهید، اگر فرزند شما قربانی اغواگری شده است
در چه موضوعاتی با فرزندان‌مان گفت‌وگو کنیم؟
چگونه اغواگری را گزارش کنیم؟
در شبکه‌های اجتماعی چه اقدامی انجام دهیم؟

A

اقداماتی که باید انجام دهید، اگر فرزند شما قربانی اغواگری شده است

چنین مسئله‌ای می‌تواند بسیار ناراحت کننده باشد، هم برای شما و هم برای فرزندتان. در چنین زمان‌های دشواری، اقدام و واکنش در سریع‌ترین زمان ممکن مهم است و باید به دنبال حمایت و راهنمایی باشید. هم‌چنین با گفت‌وگو و عمل خود به کودک‌تان اطمینان دهید که در دسترس او هستید و به او کمک خواهید کرد. در ادامه تعدادی از اقداماتی که می‌توانید برای مقابله با این وضعیت انجام دهید، ارائه می‌شود.

Childnet توافق نامه خانوادگی

یک راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ دیجیتال و آنلاین و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪین و ﻓﺮزﻧﺪان و تعیین ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﻔﺎف

فانوس این مستند را برای شما به فارسی ترجمه کرده است